Khách sạn làm từ container

Tái sử dụng vật liệu theo cách khác là một trong những cách tiếp cận kiến trúc nhằm bảo vệ môi trường và thực hành kiến trúc có trách nhiệm. Đồ án là một trong những phương án thực hiện cho một ý tưởng xây dựng một khách sạn cho khách du lịch tới Hạ Long với cách tiếp cận kiến trúc xanh.

Tên dự án: Khách sạn Container
Năm thiết kế: 2014
Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh

Một khách sạn được làm từ container nhằm tận dụng các nguồn container đã qua sử dụng tại địa phương đồng thời cũng là  một ý tưởng khai thác từ chủ đề tái chế trong kiến trúc xanh nhằm tìm kiếm sự cân bằng trong kiến trúc, môi trường, kinh tế, xã hội…Đó cũng là ý đồ thiết kế của Kiến trúc sư cho dự án này.